30 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

30 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه
30 ضرب المثل انگلیسی با ترجمهReviewed by ایوب محرمی on Feb 6Rating: 5.030 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه30 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

ضرب المثل: Without a doubt
مفهوم به انگلیسی:It is certain
مفهوم به فارسی :بدونشك

[divider]

ضرب المثل: Word of mouth
مفهوم به انگلیسی:News that travels from person to person
مفهوم به فارسی :خبرهایی كه از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود

[divider]

ضرب المثل: You can’t judge a bookby its cover
مفهوم به انگلیسی:Don’t make judgments based only on appearances
مفهوم به فارسی: از روی ظاهر قضاوت نكن

[divider]

ضرب المثل: Your guess is as goodas mine
مفهوم به انگلیسی:You can’t speak with certainty about something
مفهوم به فارسی :نمیتوانید با قاطعیت در مورد مطلبی صحبت كنید

[divider]

ضرب المثل: A friend in need is afriend indeed
مفهوم به انگلیسی: a real friend is one who is supportive in times of trouble
مفهوم به فارسی : دوست واقعی کسی است که در موقع مشکلات همراه ما هست.

[divider]

ضرب المثل: new broom sweeps clean
مفهوم به انگلیسی: something new and in good condition works better
مفهوم به فارسی :چیز جدید و خوب بهتر کار می کند.

[divider]

ضرب المثل: A stitch in time savesnine
مفهوم به انگلیسی : little preventive maintenance can savethe need for repairs later
مفهوم به فارسی :مراقبت بیشتر باعث میشود که احتیاجی به تعمیر دوباره نباشد.

[divider]

ضرب المثل: Barking up the wrongtree
مفهوم به انگلیسی: make an error; make a claim to the incorrect person
مفهوم به فارسی :درست کردن یک مشکل و خطلا برای یک نفر

[divider]

ضرب المثل: First come, first served
مفهوم به انگلیسی: person who arrives first is served first
مفهوم به فارسی : هرکس زودتر آمده باشد زودتر میرود.

[divider]

ضرب المثل: Tit for tat
مفهوم به انگلیسی: this for that,
مفهوم به فارسی :این برای آن

[divider]

ضرب المثل: A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush
مفهوم به انگلیسی: Keep what you have and don’t be greedy for more
مفهوم به فارسی : به چیزی كه داری قانع باش

[divider]

ضرب المثل: A Blessing In Disguise
مفهوم به انگلیسی: A good thing that you don’t recognize at first
مفهوم به فارسی : چیزخوبی كه در ابتدا قدرش را نمیدانید

[divider]

ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder
مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past
مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی كه قبلا اتفاق افتاده

[divider]

ضرب المثل: A Dime A Dozen
مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get
مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست بیاید

[divider]

ضرب المثل: A Drop In The Bucket
مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small
مفهوم به فارسی : چیزی كه بدلیل كوچك بودن اهمیت ندارد

[divider]

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted
مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily
مفهوم به فارسی : یه احمق راحت پولشو از دست میده

[divider]

ضرب المثل: A Penny Saved Is A Penny Earned
مفهوم به انگلیسی: Little by little you’ll save money by not spending your money
مفهوم به فارسی : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

[divider]

ضرب المثل: A Piece Of Cake
مفهوم به انگلیسی: Something that is very easy to do
مفهوم به فارسی : كاریكه انجام آن ساده است.
معادل  در فارسی:  مثل آب خوردن

[divider]

ضرب المثل: A Shot In The Dark
مفهوم به انگلیسی: A guess when you don’t know the facts
مفهوم به فارسی : حدس زدن چیزی وقتی که تو واقعیت رو نمی دونی

[divider]

ضرب المثل: A Slap On The Wrist
مفهوم به انگلیسی: A punishment that is very mild
مفهوم به فارسی : تنبیه خیلی ملایم

[divider]

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue
مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say
مفهوم به فارسی : وقتی چیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته اید

درباره نویسنده

فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشی از زندگی من است و علاقه به آموزش و خدمت به ایران عزیز در هدف برنامه هام است.شادی از آن لحظه های شما ...

مطالب مرتبط

1 نظر

قسمت نظرات بسته است