برنامه سرگروه
  • برنامه سرگروه

    برنامه سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش لاهرود نتیجه و خلاصه بازدید آموزشگاه و مکان بازدید تاریخ باز ...

    برنامه سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش لاهرود نتیجه و خلاصه بازدید آموزشگاه و مکان بازدید تاریخ بازدید ردیف برنامه ریزی نیمسال اول ۷/۷/۹۳ ۱ اربابکندی - نقدی ۲۰/۷/۹۳ ۲ انار ۲۷/۷/۹۳ ۳ ارجق ۴/۸/۹۳ ...

    بیشتر بخوانید